REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JEDMAR

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Właścicielem sklepu internetowego jedmar.pl jest firma F.H. „JEDMAR” Piotr Jędras; zwany dalej Sprzedawcą ul. Graniczna 36 62-007 Bugaj, NIP: 7842027842, REGON: 634495640; z którym Klienci mogą kontaktować się przez tel. 607 270 252; email: info@jedmar.pl. Firma jest wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez  Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą dotycząca zakupu towaru w jedmar.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów jest adres dostawy wskazany przez Klienta. Zapłata może być dokonywana przelewem na CREDIT AGRICOLE 30194010765270325600000000 lub za pobraniem. Przy realizacji zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Korzystając ze strony jedmar.pl i/lub składając zamówienie, akceptujesz niniejszy Regulamin ( „Regulamin”) . Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z treścią Regulaminu.

II . PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, oraz zaakceptowanie zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy. Wszystkie dostępne towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie towary posiadają deklaracje producentów i importerów o zgodności z normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Wszystkie ceny podane w sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Do ceny towarów należy doliczyć koszty przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu jedmar.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do złożenia oferty. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru. Zdjęcia towarów mogą przedstawiać jego wielowariantowość, zróżnicowanie kolorystyczne oraz sposób pakowania. Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz dostawy. Przy każdym zamówieniu potwierdzane są w drodze e-mail następujące etapy: - potwierdzenie zamówienia; - zawiadomienie o wysyłce towaru. W momencie złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku ze słowami „kup teraz” konsument wyraźnie potwierdza, że wie iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Sprzedawca przekaże konsumentowi e-mailem potwierdzenie zawarcia umowy.

III. METODY PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym jedmar.pl istnieje możliwość: 1. Płatności za pobraniem (zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej) 2. Przelewem (przelewy, które są akceptowane przez jedmar.pl to tzw. Szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu PayU (cechą szybkich przelewów jest, że po wybraniu formy płatności klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy) lub tradycyjny przelew elektroniczny. 3. Kartą płatniczą (klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w Banku, który wydał kartę). Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu PayU.

IV. SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Klient ponosi koszt dostawy. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, liczone od momentu zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Klienta na rachunek wskazany w informacjach ogólnych. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności realizowanie zamówienia Klient poinformowany zostanie telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Towar jest wysyłany codziennie od poniedziałku do piątku na adresy podane w zamówieniu. Przesyłki są dokonywane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Klient ma prawo do sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy DPD, która to oferuje taką usługę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez klienta.

V. REKLAMACJE

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@jedmar.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPINIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem może w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówionego towaru odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towaru do sklepu, zaś Sprzedawca zwróci mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy od sklepu do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczania innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Klient korzystający z odstąpienia obowiązany jest przesłać nieużywany i niezniszczony towar. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane towary muszą być kompletne.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu. Dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych firmy F.H. „JEDMAR” Piotr Jędras. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Zakres przetwarzanych danych to: Nazwa firmy, Imię, Nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie swoich danych wyłącznie przez firmę F.H. „JEDMAR” Piotr Jędras w celach promocyjno-marketingowych. Klienci sklepu jedmar.pl mają prawo wglądu w swoje dane, do ich zmiany, uzupełnienia oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania zamówienia w sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do (miejskiego) rzecznika konsumentów. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy sprzedaży jest: a) sąd właściwy dla miejsca jej wykonania – w przypadku KLIENTÓW będących konsumentami; b) sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy – w przypadku KLIENTÓW przedsiębiorców. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2015 r.